Svi pregledi medicine rada na jednom mjestu!

MEDICINA RADA

Liječnički pregled za vozačku dozvolu svih kategorija.
Iskoristite povoljne cijene…
Svi pregledi medicine rada na jednom mjestu! Za: vozače, radna mjesta, lovce, upise u škole i na fakultete…

Poliklinika Analiza Lab Medicina rada

Zdravstvena ustanova Analiza Lab već godinama uspješno posluje na području medicine rada, i u svojoj skrbi ima veći broj vodećih firmi u gradu Zagrebu. Upravo zbog dobre organiziranosti tima u mogućnosti smo naše pacijente obraditi brzo i kvalitetno.


PLANIRAJTE NA VRIJEME

Ne čekajte zadnji čas za prikupljanje potrebne dokumentacije. Organizirajte se i izbjegnite nepotrebni stres.


DOĐITE NA VRIJEME

Pokušajte biti točni, kako bismo vam osigurali što bržu i kvalitetniju uslugu.


KONTAKTIRAJTE NAS

Provjerite naše slobodne termine i konzultirajte se s nama ukoliko mislite da nemate sve potrebne informacije.


VAMA NA USLUZI

Izađite sa osmijehom, i obratite nam se ponovo s povjerenjem.NOVO!!! Liječnički pregledi sportaša

Pregled sportaša važan je za rano otkrivanje mogućih odmaka od normalnog razvoja djeteta sportaša i prevenciju stanja koja mogu narušiti opće zdravstveno stanje sportaša.

Također, pregled je važan za utvrđivanje i otklanjanje rizičnih čimbenika ključnih za prevenciju nastanka bolesti i ozljeda u sportu te unapređenje zdravlja sportaša.

– djeca do 12 godine ne vade krv u sklopu pregleda
– za djecu od 12 godina i odrasle sportaše pregled uključuje vađenje krvi

Sa sobom ponijeti:
– osobnu iskaznicu
– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske  medicine
– nalaze specijaliste, u slučaju postojanja neke bolesti/stanja
– doći na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti (za djecu iznad 12 god. i odrasle)


PREUZMITE OBRASCE


Izbor / promjena doktora specijaliste medicine radaUputnica lječnički pregled maloljetnikaUputnica lječnički pregled radnika koji rade noćuUputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnikaUputnica zdravstvena sposobnost računala

PRIPREMITE SE


 • Liječnički pregledi za vozače svih kategorija
 • Liječnički pregledi za zaštitare i čuvare
 • Liječnički pregledi za radna mjesta u posebnim uvjetima rada
 • Psihologijsko testiranje za specijalizante
 • Pregledi za otvaranje obrta
 • Pregledi za rad na računalu
 • Pregled sudskog vještaka
 • Uvjerenja za put, rad i boravak u inozemstvu
 • Liječnički pregled za upis u fakultete
 • Liječnički pregled za upis u srednje škole
 • Pregledi za vatrogasce
 • Pregledi za držanje i nošenje oružja
Liječnički pregledi za vozače svih kategorija

Bilo da zdravstveni pregled obavljate prvi put ili Vam je uvjerenje potrebno da biste produljili vozačku, napravili zamjenu inozemne vozačke dozvole, ili trebate napraviti izvanredni liječnički pregled na pravom ste mjestu.

Kod nas ćete kompletan pregled obaviti profesionalno, brzo i efikasno

Potrebno se naručiti na broj telefona  01/ 20 27 180.

Prije upisa u autoškolu dužni ste obaviti liječnički pregled i dobiti Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije.

Uvjerenje će vrijediti za one kategorije koje ste naveli pri dolasku na pregled.

Osnovni liječnički pregled za vozače amatere obuhvaća kompletan pregled specijalista medicine rada, pregled vida i psihologijsko testiranje.

Liječničko uvjerenje za vozače će vam vrijediti 15 mjeseci, ukoliko se radi o prvom polaganju kategorije.

Ukoliko vozački ispit položite poslije tog roka, za podizanje vozačke dozvole trebati će Vam novo uvjerenje, za što ćete morati ponovno obaviti liječnički pregled.

Redovni nadzorni pregled kod produljenja vozačke dozvole C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H kategorija obavlja se svakih 5 godina, a kod vozača B kategorije obavlja se svakih 10 godina, ili manje ovisno o Vašem zdravstvenom stanju.

Sa sobom trebate ponijeti:

– osobnu iskaznicu ili putovnicu ili dozvolu boravka

– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

– nalaze specijaliste, u slučaju postojanja neke bolesti

– naočale/leće ako ih koristite

– biti na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti (samo za vozače profesionalnih kategorija i one kojima je to osnovno zanimanje), te kod izvanrednih liječničkih pregleda.

– vozačku dozvolu (kod redovnog produženja i zamjene inozemnih vozačkih dozvola, te izvanrednih pregleda.)

– kod izvanrednih pregleda za produženje vozačke dozvole potrebno je donijeti i poziv od policije.

Liječnički pregledi za zaštitare i čuvare

Utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara obavezno je prema Zakonu o privatnoj zaštiti, a posebnim pravilnikom definiran je način utvrđivanja tih sposobnosti.

Kod ovih pregleda utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje. Liječnički pregled za čuvare i liječnički pregled za zaštitare razlikuju se u opsegu. Uz pregled specijaliste medicine rada, pretrage uključuju i spirometriju, EKG, okulistički pregled, audiogram, laboratorijske pretrage, neuropsihijatrijski pregled, te psihologijsku obradu.

ČUVARI
Kandidati za čuvara dužni su učiniti prethodni zdravstveni pregled, a svakih pet godina ponovni periodički zdravstveni pregled. Rok za obavljanje periodičkog zdravstvenog pregleda počinje teći od datuma naznačenog na posljednjem uvjerenju isprave o sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova, odnosno specijalistička ordinacija za medicinu rada. Čuvari moraju učiniti izvanredni zdravstveni pregled i prije isteka roka po zahtjevu:

– nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi
– inspektora Ministarstva unutarnjih poslova
– nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite
– čuvara osobno

ZAŠTITARI
Zaštitari obavljaju redovite (prethodni i periodički) i izvanredan zdravstveni pregled. Prethodni se pregled obavlja prije zaposlenja na mjesto zaštitara u privatnoj zaštiti. Zaštitari su obvezni obaviti periodični pregled svake tri godine, a izvanredni zdravstveni pregled po zahtjevu:

– nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi
– inspektora Ministarstva unutarnjih poslova
– nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite
– zaštitara osobno

Sa sobom ponijeti 

– osobnu iskaznicu ili putovnicu ili dozvolu boravka

– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

– nalaze specijaliste, u slučaju postojanja neke bolesti/stanja

– naočale/leće ako ih koristite

– biti na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti

Liječnički pregledi za radna mjesta u posebnim uvjetima rada

Što su poslovi s posebnim uvjetima rada?

Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni koje, radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (povrede, profesionalne i druge bolesti), mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju još i posebne uvjete u pogledu životne dobi, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i psihičkog stanja, te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti.

Kakve vrste pregleda postoje za radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada?

Postoje tri vrste preventivnih pregleda radnika koji rade poslove s posebnim uvjetima rada: prethodni, periodični te izvanredni pregled.

Prethodni pregled

Prema članku 22. Zakona o radu, poslodavac radnika može uputiti na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova. Obavlja se kod zasnivanja radnog odnosa prije rasporeda radnika na poslove s posebnim uvjetima rada. Pregledom treba utvrditi da li je radnik sposoban tj. određuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje radnika prije zasnivanja radnog odnosa za određeni posao. Procjenjuje se udovoljava li radnik zahtjevima određenog posla i ima li kontraindikacija za predviđeni posao. Bez ove procjene, poslodavac ne smije rasporediti radnika na poslove s posebnim uvjetima rada. Poslodavac radnika upućuje na prethodni pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalisti medicine rada u privatnoj praksi, s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Periodični pregled

Obavlja se u određenim rokovima za provjeru radne sposobnosti radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada. Određeni rok, kojeg je odredio HZZO, je mjesec dana prije isteka važećeg liječničkog uvjerenja.

Izvanredni pregled

 

Pregled se može obaviti i prije ili poslije određenog roka te je to tada izvanredni pregled.

Takav pregled se obavlja na zahtjev poslodavca ili ordinirajućeg liječnika, kad postoji sumnja u smanjenje radne sposobnosti ili opasnosti za zdravlje radnika.

Pregledom treba utvrditi da li je došlo do promjene radne sposobnosti od prethodnog, odnosno zadnjeg periodičnog pregleda.

Kako izgleda zdravstveni pregled radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada?

Liječnički pregled obuhvaća:
– uzimanje anamnestičkih podataka
– fizikalni pregled
– laboratorijske testove
– testove za ocjenu funkcija
– specijalističke konzultacije (po potrebi)

Obrada uključuje:
– spirometriju
– ispitivanje funkcija vida i vidnih sposobnosti
– audiometriju
– elektrokardiografiju
– psihologijsku obradu
– laboratorijske testove krvi i urina
– mjerenje krvnog tlaka itd.

Nakon obavljenog liječničkog pregleda izdaje se svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac RA-2)

Što ponijeti na pregled? 
– obrazac RA-1 koji ispunjava poslodavac koji radnika šalje na pregled. Obrazac prezumite ovdje. (PDF verzija) (WORD verzija)

– osobnu iskaznicu ili putovnicu ili dozvolu boravka

– zdravstvenu iskaznicu
– biti na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

– medicinsku dokumentaciju ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja (obavezno kod izvanrednih pregleda)

Psihologijsko testiranje za specijalizante

Psiholog u medicini rada obavlja dijagnostičku procjenu sposobnosti i osobina ličnosti kandidata. Opseg psihologijske obrade razlikuje se ovisno o vrsti i zahtjevima pregleda na koji kandidat dolazi. Pregled može obuhvaćati ispitivanje kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, psihomotornih sposobnosti, te psihologijski intervju.

Psihologijsko testiranje u našoj Ustanovi obavljamo za sljedeće vrste pregleda:

– Pregledi vozača i kandidata za vozače
– Pregledi zaštitara, privatnih detektiva i čuvara
– Pregledi kandidata za držanje i nošenje oružja

– Pregledi liječnika za specijalizaciju
Obveznu dokumentaciju za prijam specijalizanata u zdravstvene ustanove čine i rezultati psihološkog testiranja. Testiranje obuhvaća ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje osobina ličnosti, psihologijski intervju, te testiranje manualne spretnosti za specijalizante koji se prijavljuju na natječaje za kirurške grane medicine.

– Testiranje manualne spretnosti za specijalizante
– Pregledi kandidata za upis u različite programe školovanja i obučavanja za specifična zvanja i zanimanja

Pregledi za otvaranje obrta

Obavezni dio dokumentacije koji se predaje pri osnivanju obrta je i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti. Kod ovog pregleda utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje, a ukoliko je djelatnost obrta vezana za poslove s posebnim uvjetima rada, pregledi se obavljaju prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Sa sobom ponijeti:
– osobnu iskaznicu
– doći na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti
– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

Pregledi za rad na računalu

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisana je obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom. Prema Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

Sa sobom ponijeti:
– osobnu iskaznicu
– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

– obrazac RA-1 kojeg popunjava poslodavac

Pregled sudskog vještaka

Sa sobom ponijeti:
– osobnu iskaznicu
– doći na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti
– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

Uvjerenja za put, rad i boravak u inozemstvu

Kod ovog pregleda utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje kandidata prije zasnivanja radnog odnosa. Kod odlaska na rad u inozemstvo potrebno je napraviti Rtg pluća, a za odlazak u pojedine zemlje i testiranje na HIV. Za rad na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada pregledi se rade prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Sa sobom ponijeti:
– osobnu iskaznicu ili putovnicu ili dozvolu boravka
– doći na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti
– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

– obrazac RA-1 koji ispunjava poslodavac koji radnika šalje na pregled. Obrazac prezumite ovdje. (PDF verzija) (WORD verzija)

Liječnički pregled za upis u fakultete

Zdravstveno stanje je bitan faktor  pri donošenju odluke o daljnjem školovanju i izboru zanimanja. Ovim pregledom utvrđuje se opća zdravstvena i psihofizička sposobnost studenata za upis na fakultete.

Pregled za radiološki fakultet (ionizirajuće zračenje), kineziološki fakultet, likovnu akademiju te za plesača suvremenog plesa ne radimo. Molimo nazvati na broj telefona  01/ 20 27 180 kako bi utvrdili da li možemo izdati uvjerenje za vašu struku.

Sa sobom ponijeti:
– osobnu iskaznicu ili putovnicu

– biti na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

Liječnički pregled za upis u srednje škole

Zdravstveno stanje učenika bitan je činitelj pri donošenju odluke o daljnjem školovanju i izboru zanimanja. Prije upisa u obrtničke i srednje strukovne škole potrebno je obaviti liječnički pregled kod liječnika specijalista medicine rada. Ovim pregledom utvrđuje se opća zdravstvena i psihofizička sposobnost za školovanje i kasnije zapošljavanje u određenom zanimanju. Zdravstvena svjedodžba izdaje se isključivo za određeni smjer unutar srednje škole.

Sa sobom ponijeti:
– osobnu iskaznicu ili zdravstvenu iskaznicu (ili dokument sa OIB-om)

– biti na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

Pregledi za vatrogasce

Sa sobom ponijeti:
– osobnu iskaznicu
– doći na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti
– potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

Pregledi za držanje i nošenje oružja

Kod prvog pregleda za držanje i nošenje oružja potrebno je ponijeti:
– osobnu iskaznicu
– doći na tašte ili 4h prije dolaska ne jesti
– mišljenje o zdravstvenom stanju izabranog liječnika obiteljske/opće medicine

– medicinsku dokumentaciju ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja

– naočale ili leće (ukoliko ih nosite)

– kod izvanrednog pregleda za držanje i nošenje oružja potrebno je ponijeti i poziv od policije.

Pregled za redovno produživanje oružanog lista više nije potrebno obavljati u medicini rada, nego se produžuje u Vašoj Policijskoj postaji, no ukoliko ste dobili poziv od policije za obavljanje izvanrednog liječničkog pregleda, njega ste dužni obaviti kod nas, te je potrebno donijeti dokumentaciju koja je gore navedena.


RADNO VRIJEME


Ponedjeljak
07:00 – 19:00h
Utorak
07:00 – 19:00h
Srijeda
07:00 – 19:00h
Četvrtak
07:00 – 19:00h
Petak
07:00 – 19:00h
Subota
08:00 – 13:00h
Nedjelja
Zatvoreno

KONTAKTIRAJTE NAS


INFO KONTAKT


IBAN : HR6023600001102221639Kontaktirajte nas

POŠALJITE UPIT


  Vaše ime (obavezno)

  Vaša email adresa (obavezno)

  Naslov

  Poruka


  OSIGURAN PARKING


  TELEFON

  Unutar radnog vremena
  Tel: 01 20 27 180


  INFO KONTAKT  RADNO VRIJEME

  Pon – Pet: 7:00h – 19:00h
  Subota: 8:00h – 13:00h


  Copyright by Analiza Lab 2023. Sva prava pridržana.